КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА
Института экономики и управления
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"

Адрес:
295492, Республика Крым,
г. Симферополь,
пгт. Аграрное,
ул. Научная, 1А,
каб. 530

E-mail:
mencfu@yandex.ru


ПУБЛИКАЦИИ КАФЕДРЫ МЕНЕДЖМЕНТА ЗА 2007 ГОД1. Публикации сотрудников, аспирантов и соискателей


п/п
Автор
(авторы)
Название
публикации
Название издания,
издательство
Тип
публи-
кации
Колич.
усл. печ.
листов/
страниц
1 Цветкова І.І. Підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємства Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2007. — 19 с. автореферат
диссертации
0,9 / 19
2 Ячменьова В.М. Ідентифікація стійкості діяльності промислових підприємств : [монографія] Симферополь : ДОЛЯ, 2007. — 384 с. — ISBN 978-966-366-223-7. монография 30,96 / 384
3 Цветкова И.И. Управление конкурентоспособностью персонала предприятия : [монография] Симферополь : ДОЛЯ, 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-366-187-2. монография 11,7 / 240
4 Ячменева В.М.,
Ванеева И.В.,
Кальченко Л.А.
Конфликтология : [учебное пособие] Симферополь : ДОЛЯ, 2007. — 452 с. — ISBN 978-966-366-195-7. учебное
пособие
23,73 / 452
5 Ячменева В.М.,
Чернецова Г.М.,
Сулыма А.И.
Менеджмент организаций: современные проблемы управления : [учебное пособие] Симферополь : ДОЛЯ, 2007. — 344 с. — ISBN 978-966-366-201-5. учебное
пособие
18,06 / 344
6 Цветкова И.И. Управление персоналом : [учебное пособие] Симферополь : ДОЛЯ, 2007. — 367 с. — ISBN 978-966-366-156-8. учебное
пособие
19,74 / 367
7 Лисовский А.А.,
Новик В.А.,
Тимченко З.В.,
Антонова О.Н.,
Мустафаева З.Р.
Поверхностные водные объекты Крыма. Управление и использование водных ресурсов Симферополь : ДОЛЯ, 2007. — 218 с. — ISBN 978-966-366-147-6. справочник  
8 Тимченко З.В. Симферополь - Белогорск - Грушевка Симферополь : ДОЛЯ, 2007. — 152 с., ил. — ISBN 978-966-366-134-6. путеводитель  
9 Ячменьова В.М.,
Сулима О.Й.
Моніторинг загроз, що впливають на економічну стійкість підприємства Науковий вісник ПУСКУ. Серія економічні науки. — Полтава : ПУСКУ, 2007. — № 1 (21). — С. 57–61. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
10 Ячменева В.М. Администрирование: сущность, подходы, принципы Экономика и управление. — 2007. — № 3. — С. 74–78. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
11 Ячменева В.М. Представление экономической устойчивости деятельности предприятия Экономика и управление. — 2007. — № 4–5. — С. 107–112. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
12 Ячменева В.М.,
Высочина М.В.
Условия реализации механизма повышения эффективности управления деятельностью предприятия Экономика и управление. — 2007. — № 4–5. — С. 69–74. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
13 Ячменева В.М.,
Царенко Н.В.
Корпоративная культура: сущность, теория, практика Экономика и управление. — 2007. — № 6. — С. 107–112. статья
(сб. ВАК
Украины)
0,50 / 6
14 Ячменева В.М. Подходы к разработке модели оценки экономической устойчивости деятельности предприятия Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Казаріна. Економічна серія. — 2007. — № 786. — С. 147–152. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
15 Ячменева В.М. Оценка конкурентоспособности деятельности предприятия как характеристики его экономической устойчивости Управління проектами та розвиток виробництва. Зб. наук праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Вип. 4 (24). — Лугансь : СНУ ім. В. Даля, 2007. — С. 31–43. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
16 Ячменьова В.М. Економічна мотивація управлінського персоналу в адміністративному управлінні підприємством Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 17. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2007. — С. 127–131. — ISSN 2218-4813. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
17 Ячменева В.М. Сущность понятия надежность экономической системы Экономика и управление. — 2007. — № 6. — С. 116–123. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
18 Ячменева В.М.,
Чугунова Т.Н.
Особенности становления сельского зеленого туризма в Украине Вісник ХНТУСГ. Економічні науки. Вип. 56. — Харків : ХНТУСГ, 2007. — С. 297–307. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
19 Ячменева В.М. Экономическая сущность понятия целостность как характеристика экономической системы Культура народов Причерноморья. — 2007. — № 121. — С. 137–142. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
20 Ячменева В.М.,
Царенко Н.В.,
Клевец Н.И.
Оптимизация бюджета формирования корпоративной культуры Економіка Менеджмент Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 18. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2007. — С. 209–216. — ISSN 2218-4813. статья
(сб. ВАК
Украины)
0,68 / 8
21 Ячменева В.М.,
Чугунова Т.Н.
Основные направления реализации стратегии курортов и туризма Економіка Менеджмент Підприємництво. Зб. наук. праць. Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 18. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2007. — С. 66–73. — ISSN 2218-4813. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
22 Ячменьова В.М. Фактори та можливості підприємства які забезпечують його економічну стійкість Вісник національного університету "Львівська політехніка". — 2007. — № 582. — С. 120–126. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
23 Ячменьова В.М. Невідчутні резерви: характеристика, властивості та ознаки Вісник Хмельницького національного університету. — 2007. — № 3, Т. 2. — С. 163–166. — ISSN 2307-5740. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
24 Ячменева В.М. Система показателей экономической устойчивости деятельности предприятия Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. — 2007. — № 4 (42). — С. 43–49. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
25 Ячменева В.М. Администрирование и процесс принятия управленческого решения Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. для викладачів, аспірантів та молодих вчених, 30–31 берез. 2007 р., м. Одеса. — Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2007. — С. 137–138. тезисы  
26 Ячменева В.М. Исследование внешних факторов экономической устойчивости предприятия Теория и практика экономики предпринимательства : материалы IV Междунар. науч.-практич. конф., 10–12 мая 2007 г., г. Алушта. — Симферополь : ТНУ, 2007. — С. 25. тезисы  
27 Ячменьова В.М. Інформаційне забезпечення економічної стійкості підприємств Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. 1517 трав. 2007 р., м. Ялта. — Київ : КНТЕУ, 2007. — С. 286–288. тезисы  
28 Ячменева В.М. Требования к интегральной характеристике и ее системе показателей Проблемы экономической устойчивости предприятий Украины : материалы VIII Всеукр. науч.-практ. конф., 30 нояб. – 1 дек. 2007 г., г. Ялта. — Симферополь : НАПКС, 2007. — С. 3–6. тезисы  
29 Чернецова Г.М. Формирование системы мотивации в условиях процессно-ориентированного управления Экономика и управление. — 2007. — № 6. — С. 67–70. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
30 Чернецова Г.М. Некоторые проблемы развития кадрового потенциала предприятия Эффективность бизнеса в условиях трансфармационной экономики : материалы Междунар. науч.-практ. конф. — Симферополь, 2007. — С. 56–59. тезисы  
31 Цветкова І.І. Модель оцінки конкурентоспроможності персоналу підприємства Экономика и управление. — 2007. — № 3. — С. 103–107. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
32 Цветкова І.І. Конкурентоспроможність персоналу підприємства: сутність і фактори Бізнес Інформ. — 2007. — № 1. — С. 140–143. — ISSN 2311-116X (online), ISSN 2222-4459 (print). статья
(сб. ВАК
Украины)
 
33 Цветкова І.І. Конкурентоспроможність підприємства: аналіз сучасних підходів та розуміння Проблеми економіки та управління : Вісник Національного університету "Львівська політехніка". — 2007. — № 582. — С. 107–113. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
34 Цветкова І.І. Програмно-цільовий підхід до підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємства Проблеми економіки та управління : Вісник Національного університету "Львівська політехніка". — 2007. — № 3. — С. 31–50. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
35 Цветкова І.І. Підходи до бюджетування витрат на підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємства Культура народов Причерноморья. — 2007. — № 89. — С. 96–100. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
36 Цветкова И.И. Локальный механизм мотивации труда персонала Экономика и управление. — 2007. — № 1. — С. 89–92. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
37 Высочина М.В. Совершенствование процесса принятия и реализации управленческого решения Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. — Вип. 17 (1). — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2007. — С. 88–94. — ISSN 2218-4813. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
38 Височина М.В. Інформаційно-методичне забезпечення комплексної оцінки ефективності функціонування підприємства Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Проблеми економіки і управління". — 2007. — № 582. — С. 9–14. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
39 Высочина М.В. Оптимизация организационной структуры как механизм повышения эффективности функционирования предприятия Экономика и управление. — 2007. — № 1. — С. 72–76. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
40 Высочина М.В. Развитие методического подхода к оценке качества функционирования предприятий Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Економічні науки. — 2007. — № 49. — С. 103–112. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
41 Высочина М.В. Основные направления повышения эффективности функционирования предприятий Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2007. — № 4, Т. 1. — С. 88–91. — ISSN 2307-5740. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
42 Высочина М.В. Разработка системы показателей оценки эффективности управления деятельностью предприятия Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Экономическая серия. — 2007. — № 786. — С. 45–49. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
43 Высочина М.В. Представление уровней эффективности управления деятельностью предприятия на основе теории нечеткой логики Экономика и управление. — 2007. — № 6. — С. 56–60. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
44 Высочина М.В. Подходы к оценке качества функционирования предприятия Проблемы экономической устойчивости предприятий санаторно-курортного комплекса : материалы VII Всеукр. науч.-практ. конф. — Симферополь : НАПКС, 2007. — С. 31–33. тезисы  
45 Высочина М.В. Принципы оптимизации организационной структуры предприятия Теория и практика экономики и предпринимательства : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. — Симферополь: НАПКС, 2007. — С. 168—169. тезисы  
46 Височина М.В. Інформаційне забезпечення: склад та якість Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи : матеріали другої Міжнар. наук.-практ. конф. для викладачів, аспірантів та молодих вчених. — Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2007. — С. 25–26. тезисы  
47 Высочина М.В. Сущность понятия "эффективность функционирования предприятия" Материалы науч.-практ. конф. профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов факультета экономики и менеджмента по итогам деятельности ВУЗа в 2006–2007 учебном году. — Симферополь : НАПКС, 2007. — С. 79. тезисы  
48 Высочина М.В. Оценка эффективности управления деятельностью предприятия на основе теории нечеткой логики Проблемы экономической устойчивости предприятий Украины : материалы VІІІ Всеукр. науч.-практ. конф., 30 нояб. – 1 дек. 2007 г. — Симферополь : ДОЛЯ, 2007. — С. 34–37. тезисы  
49 Высочина М.В.,
Черняева Ю.Г.
Оценка эффективности управления деятельностью предприятия Культура народов Причерноморья. — 2007. — № 121. — С. 119–125. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
50 Федоркина М.С.,
Валенкова Я.Ю.
Количественная оценка качества нематериальных резервов предприятия Культура народов Причерноморья. — 2007. — № 121. — С. 19–24. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
51 Федоркина М.С. Резерви конкурентоспроможності підприємства Вісник Хмельницького національного університету. — 2007. — № 3, Т. 1. — С. 96–101. — ISSN 2307-5740. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
52 Федоркина М.С. Класифікація резервів підвищення ефективності діяльності підприємства Вісник національного університету "Львівська політехніка". — 2007. — № 582. — С. 92–97. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
53 Сулима О.Й. Управління загрозою на виробничому підприємстві Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: "Проблеми економіки та управління". Зб. наук. праць. Вип. 582. — Львів : НУ "Львівська політехніка", 2007. — С. 243–248. статья
(сб. ВАК
Украины)
0,35 / 6
54 Сулыма А.И. Методы количественной оценки уровня угроз экономической устойчивости предприятия Экономика и управление. — 2007. — № 1. — С. 30–34. статья
(сб. ВАК
Украины)
0,40 / 5
55 Сулыма А.И. Оценка угроз экономической устойчивости предприятия Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 17. Ч. I. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2007. — С. 216–223. — ISSN 2218-4813. статья
(сб. ВАК
Украины)
0,52 / 7
56 Сулыма А.И. Проблема классификации факторов угрозы экономической устойчивости предприятия Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2007. — № 3, Т. 1. — С. 92–96. — ISSN 2307-5740. статья
(сб. ВАК
Украины)
0,38 / 5
57 Сулыма А.И. Особенности формирования подсистемы управления угрозой на производственном предприятии Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. для викладачів, аспірантів та молодих вчених, 30–31 бер. 2007 р. — Одеса : ОНУ ім. Мечникова, 2007. — С. 107–108. тезисы 0,09 / 1
58 Сулыма А.И. Особенности классификации факторов угрозы экономической устойчивости предприятия Теория и практика экономики и предпринимательства : материалы IV Междун. научн.-практ. конф., 10–12 мая 2007 г. — Сімферополь ТНУ им. В.И. Вернадского, 2007. — С. 220. тезисы 0,08 / 1
59 Сулыма А.И. Особенности функционирования предприятий в условиях неопределенности Материалы научн.-практ. конф. профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов факультета экономики и менеджмента по итогам деятельности ВУЗа в 2006–2007 учебном году, 24–26 апр. 2007 г. — Симферополь : НАПКС, 2007. — С. 82–83. тезисы 0,14 / 1
60 Фененко А.С.,
Чугунова Т.Н.
Организационно-экономические аспекты управления природоохранной деятельностью в курортных регионах Экономика и управление. — 2007. — № 4–5. — С. 167–169. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
61 Фененко А.С. Сущность понятий эффективное и рациональное природопользование Культура народов Причерноморья. — 2007. — № 121. — С. 103–107. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
62 Фененко Г.С.,
Дога Ю.А.
Управління екологічними загрозами в регіоні Культура народов Причерноморья. — 2007. — № 121. — С. 143–146. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
63 Фененко А.С.,
Чугунова Т.Н.
Организационно-экономические аспекты управления природоохранной деятельностью в курортных регионах Реализация государственной политики в сфере курортов и туризма в рекреационных регионах : материалы Междунар. науч.-практ. конф. — Симферополь : "КЦППК", 2007. — С. 180. тезисы  
64 Фененко А.С. Комплексная социально-эколого-экономическая оценка курортных регионов Проблемы экономической устойчивости предприятий Украины : материалы VІІІ Всеукр. науч.-практ. конф., 30 нояб. – 1 дек. 2007 г. — Симферополь : ДОЛЯ, 2007. — С. 166–167. тезисы  
65 Царенко Н.В.,
Дьяков И.М.
Рекреационная емкость территории и проблемы ее соблюдения Строительство и техногенная безопасность : Сб. науч. трудов. — Симферополь : НАПКС, 2007. — № 18. — С. 108–112. статья
(сб. ВАК
Украины)
0,40 / 5
66 Царенко Н.В.,
Соловьева С.А.
Бюджетирование затрат на корпоративную культуру Культура народов Причерноморья. — 2007. — № 121. — С. 86–91. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
0,75 / 6
67 Царенко Н.В. Группировка теорий корпоративной культуры по их целевой ориентированности Проблемы экономической устойчивости предприятий Украины : материалы VІІІ Всеукр. науч.-практ. конф., 30 нояб. – 1 дек. 2007 г. — Симферополь : ДОЛЯ, 2007. — С. 170–174. тезисы 0,20 / 5
68 Голосов О.О. Управління конкурентоспроможністю в умовах побудови інформаційного суспільства Тезисы XIII науч.-теоретич. конф. профессорско-преподавательского состава и студентов. — Симферополь : КГИПУ, 2007. — С. 57–59. тезисы  
69 Голосов А.А. Методологические основы понятия конкурентоспособности в условиях информатизации общества Модернизация образования: поиски, проблемы, перспективы : сборник докладов II Междунар. науч.-практ. конф. — Массандра, 2007.— С. 69–71. тезисы  
70 Святохо Н.В. К вопросу об элементном составе туристского потенциала региона Культура народов Причерноморья. — 2007. — № 121. — С. 76–80. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
71 Святохо Н.В. Концептуальные основы исследования туристского потенциала региона Экономика и управление. — 2007. — № 2. — С. 30–36. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
72 Ваховська М.Ю. АВС-аналіз як сучасний логістичний інструмент: особливості та сфера застосування Вісник Національного університету "Львівська політехніка". — Серія "Логістика". — Львів : В-во НУ "Львівська політехніка", 2007. — № 580. — С. 23–27. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
73 Ваховська М.Ю. Особливості оптимального розміщення регіонального логістичного центра в Криму Вісник Національного університету "Львівська політехніка". — Серія "Логістика". — Львів : В-во НУ "Львівська політехніка", 2007. — № 594. — С. 376–383. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
74 Ваховська М.Ю. Засади оцінювання матеріальних потоків регіону (на прикладі АР Крим) Зб. наук. пр. "Економічні науки". — Серія "Регіональна економіка".  Вип. 5 (17). Ч. 4. — Луцьк : ЛНТУ, 2007. — С. 144–168. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
75 Ваховская М.Ю. Региональный логистический центр: особенности оптимального размещения в Крыму Материалы итоговой научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов факультета экономики и менеджмента НАПКС по итогам деятельности ВУЗа в 2006–2007 уч. году, 24–26 апр. 2007 г., г. Симферополь. — Симферополь : НАПКС, 2007. — С. 78–79. тезисы  
76 Ваховська М.Ю. Логістичний центр: питання термінології та сутності Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды : сб. докладов V Междунар. науч.-практ. конф., 09 окт. 2007 г., г. Киев. — Киев : НАУ, 2007. — С. 35–40. тезисы  
77 Ванеева И.В. Операционный менеджмент в сфере услуг Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2007. — № 3, Т. 1. — С. 81–83. — ISSN 2307-5740. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
78 Ванеева И.В. Особенности управления производственными мощностями Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 17. Ч. I. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2007. — С. 85–87. — ISSN 2218-4813. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
79 Ванеева И.В. Маркетинг отношений в сфере услуг Культура народов Причерноморья. — 2007. — № 121. — С. 24–27. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
80 Ванеева И.В. Профессионализм и компетентность специалистов индустрии гостеприимства Реализация государственной политики в сфере курортов и туризма в рекреационных регионах : материалы Междунар. науч.-практич. конф., 5–8 сент. 2007 г. — Евпатория, 2007. — С. ?. тезисы  
81 Тихонова Н.И. Особенности развития анимации в туристской деятельности Проблемы экономической устойчивости предприятий санаторно-курортного комплекса : материалы VII Всеукр. научн.-практ. конф., 1–2 дек. 2006 г. — Симферополь : НАПКС, 2007. — С. 56. тезисы  
82 Чугунова Т.Н.,
Руденко М.И.
Эффективность использования территорий природно-заповедного фонда на примере Крымского природного заповедника Культура народов Причерноморья. — 2007. — № 121. — С. 125–129. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
83 Чугунова Т.Н.,
Фененко А.С.
Методологические аспекты формирования понятия "курортный регион" Вестник физиотерапии и курортологии: Ежеквартальный научно-медицинский журнал. — АИД, 2007. — № 2. — С. 165–167. тезисы  
84 Сиволап А.В. Основные принципы управления муниципальными отходами Проблемы экономической устойчивости предприятий Украины : материалы VІІІ Всеукр. науч.-практ. конф., 30 нояб. – 1 дек. 2007 г. — Симферополь : ДОЛЯ, 2007. — С. 144–145. тезисы  
85 Кальченко Л.А.,
Подоляк Я.В.
Управление системой качества услуг в гостиничном бизнесе Культура народов Причерноморья. — 2007. — № 121. — С. 66—68. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
86 Кальченко Л.А. Факторы влияющие на качество гостиничных услуг Проблемы экономической устойчивости предприятий Украины : материалы VІІІ Всеукр. науч.-практ. конф., 30 нояб. – 1 дек. 2007 г. — Симферополь : ДОЛЯ, 2007. — С. 69–71. тезисы  
87 Вериковская Л.И. Корпоративная культура как инструмент эффективности бизнес-процесса Проблемы экономической устойчивости предприятий санаторно-курортного комплекса: материалы VII Всеукр. научн.-практ. конф., 1–2 дек. 2006 г. — Симферополь: НАПКС, 2007. — С. 44–46. тезисы  
88 Тимченко З.В.,
Макарова И.
Использование краеведческой информации для развития туристско-экскурсионной деятельности на примере села Цветочное на реке Бурульча (Белогорский район) Проблемы экономической устойчивости предприятий санаторно-курортного комплекса: материалы VII Всеукр. научн.-практ. конф., 1–2 дек. 2006 г. — Симферополь: НАПКС, 2007. — С. 34–39. тезисы  
89 Тимченко З.В. Кырк-Азис на реке Зуя как объект краеведческой экскурсии Проблемы экономической устойчивости предприятий санаторно-курортного комплекса: материалы VII Всеукр. научн.-практ. конф., 1–2 дек. 2006 г. — Симферополь: НАПКС, 2007. — С. 102–105. тезисы  
90 Тимченко З.В. Количественная оценка конкурентоспособности туристических услуг фирм и регионов с использованием положений квалиметрии Проблемы и особенности влияния международной информации на экономические и общественно-политические процессы : материалы Междунар. науч.-практ. конф. руководителей, учёных, специалистов и преподавателей. — Симферополь, 2007. — С. 96–99. тезисы  
91 Тимченко З.В.,
Тимченко Т.В.
Экономические и экологические аспекты аренды прудов в АРК Проблемы и особенности влияния международной информации на экономические и общественно-политические процессы : материалы Междунар. науч.-практ. конф. руководителей, учёных, специалистов и преподавателей. — Симферополь, 2007. — С. 202–204. тезисы  
           


2. Публикации студентов


п/п
Автор
(авторы)
Название
публикации
Название издания,
издательство
Тип
публи-
кации
Колич.
усл. печ.
листов/
страниц
1 Валенкова Я.Ю.
(Федоркина М.С.)
Количественная оценка качества нематериальных резервов предприятия Культура народов Причерноморья. — 2007. — № 121. — С. 19–24. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
2 Подоляк Я.В.
(Кальченко Л.А.)
Управление системой качества услуг в гостиничном бизнесе Культура народов Причерноморья. — 2007. — № 121. — С. 66–68. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
3 Соловьева С.А.
(Царенко Н.В.)
Бюджетирование затрат на корпоративную культуру Культура народов Причерноморья. — 2007. — № 121. — С. 86–91. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
0,75 / 6
4 Черняева Ю.Г.
(Высочина М.В.)
Оценка эффективности управления деятельностью предприятия Культура народов Причерноморья. — 2007. — № 121. — С. 119–125. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
5 Руденко М.И.
(Чугунова Т.Н.)
Эффективность использования территорий природно-заповедного фонда на примере Крымского природного заповедника Культура народов Причерноморья. — 2007. — № 121. — С. 125–129. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
6 Дога Ю.А.
(Фененко Г.С.)
Управління екологічними загрозами в регіоні Культура народов Причерноморья. — 2007. — № 121. — С. 143–146. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
7 Османова З.О. Определение уровня экологического состояния курортно-рекреационных территорий Проблемы экономической устойчивости предприятий Украины : материалы VIII Всеукр. науч.-практ. конф., 30 нояб. – 1 дек. 2007 г., г. Ялта. — Симферополь : ДОЛЯ, 2007. — С. 89–95. тезисы  
           


обновлено 30.09.2015
Яндекс.Метрика