КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА
Института экономики и управления
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"

Адрес:
295015, Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 21/4,
каб. 304

Телефон:
+7 (978) 026-02-42

E-mail:
mail@kafmen.ru


ОТЗЫВЫ И РЕЦЕНЗИИ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ МЕНЕДЖМЕНТА ЗА 2013 ГОД1. Отзывы официальных оппонентов


п/п
Автор
диссертации
Тема Соис-
катель
ученой
степени
Специальность Специализирован-
ный ученый совет,
дата защиты
Официальный
оппонент
1 Романишин
Марія
Ігорівна
Забезпечення економічної стабільності підприємств к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 35.052.03
Національного університету "Львівська політехніка", м. Львів, 31.01.2013
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
2 Вартанова
Олена
Вікторівна
Формування компетенції підприємства у стратегічному управлінні знаннями д.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 29.051.01
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, 27.02.2013
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
3 Циганюк
Наталія
Євгенівна
Формування логістичної рекреаційної системи регіонів України к.е.н. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка Д 32.075.03
Луцького національного технічного університету, м. Луцьк, 15.03.2013
Ваховская М.Ю.,
к.э.н., доцент
4 Хоменко
Андрій
Ігорович
Організаційна адаптація машинобудівних підприємств в середовищі невизначенності к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 35.052.03
Національного університету "Львівська політехніка", м. Львів, 29.03.2013
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
5 Рахмана
Ірина
Анатоліївна
Зміни в діяльності підприємства у післяінвестиційному періоді к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 29.051.01
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, 12.04.2013
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
6 Савка
Богдан
Романович
Формування та розвиток логістичної інфраструктури регіонів к.е.н. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка Д 32.075.03
Луцького національного технічного університету, м. Луцьк, 25.04.2013
Ваховская М.Ю.,
к.э.н., доцент
7 Рац
Ольга
Миколаївна
Теоретичне та методичне забезпечування оцінювання ефективності функціонування машинобудівного підприємства к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 64.055.01
Харківського національного економічного університету, м. Харків, 25.04.2013
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
8 Гуров
Сергій
Олександрович
Суспільно-географічне дослідження ринку житлової нерухомості рекреаційного регіону (на прикладі Криму) к.геогр.н. 11.00.02 – Економічна та соціальна географія К 52.051.03
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, м. Сімферополь, 20.06.2013
Чугунова Т.Н.,
к.геогр.н., доцент
9 Грех
Володимир
Іванович
Біотичні ресурси басейну річки Верещиці: екологогеографічний аналіз, використання й охорона к.геогр.н. 11.00.11 – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів Д 35.051.08
Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів, 19.12.2013
Тимченко З.В.,
к.геогр.н., доцент
             


2. Отзывы на авторефераты диссертаций


п/п
Автор
диссертации
Тема Соис-
катель
ученой
степени
Специальность Специализирован-
ный ученый совет,
дата защиты
Рецензент
1 Казачков
Ігор
Олегович
Вплив стратегічного управління на основі результатів діяльності металургійного підприємства к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 64.050.02
Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", м. Харків, 14.02.2013
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
2 Ладико
Людмила
Миколаївна
Бюджетування в системі забезпечення економічної безпеки підприємства (на прикладі хлібопекарських підприємств) к.е.н. 21.04.02 – Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності Д 29.051.12
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, 22.02.2013
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
3 Гронь
Олександра
Вікторівна
Інструментарій управління стратегічними змінами підприємства к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 64.055.01
Харківського національного економічного університету, м. Харків, 14.03.2013
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
4 Дубовий
Валерій
Володимирович
Соціально-економічні проблеми урбанізації та шляхи їх вирішення  (на прикладі середнього міста) к.е.н. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка Д 11.128.02
Донецького державного університету управління, м. Донецьк, 21.03.2013
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
5 Юрків
Надія
Ярославівна
Забезпечення економічної безпеки реального сектору економіки України д.е.н. 21.04.01 – Економічна безпека держави Д 26.130.01
ВНЗ "Університет економіки та права "Крок", м. Київ, 21.03.2013
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
6 Мельничук
Оксана
Павлівна
Маркетинг-менеджмент у плануванні та реалізації портфеля інновацій машинобудівного підприємства к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 70.052.01
Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, 28.03.2013
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
7 Дмитрів
Анна
Ярославівна
Маркетингове забезпечення розвитку вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 35.840.01
Львівської комерційної академії, м. Львів, 23.04.2013
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
8 Пашкевич
Марина
Сергіївна
Теоретико-методологічні засади формування економічної політики і механізмів регулювання регіонального розвитку д.е.н. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка Д 11.128.02
Донецького державного університету управління, м. Донецьк, 23.04.2013
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
9 Грицай
Ольга
Іванівна
Управління витратами на інноваційні процеси машинобудівного підприємства к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 35.052.03
Національного університету "Львівська політехніка", м. Львів, 29.04.2013
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
10 Карій
Олег
Ігорович
Стратегічне планування комплексного розвитку малих і середніх міст д.е.н. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка Д 35.154.01
Інституту регіональних досліджень НАН України, м. Львів, 17.05.2013
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
11 Солоха
Дмитро
Володимирович
Формування та розвиток інноваційного потенціалу регіональних соціально-економічних систем д.е.н. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка Д 11.128.02
Донецького державного університету управління, м. Донецьк, 18.05.2013
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
12 Акімова
Людмила
Миколаївна
Механізми формування та розвитку системи товарної ідентифікації в Україні к.е.н. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством К 47.104.03
Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне, 21.05.2013
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
13 Кушнір
Сергій
Олександрович
Інституційно-економічні засади регулювання трансформації природно-ресурсної сфери к.е.н. 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища К 47.104.03
Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне, 21.05.2013
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
14 Денисюк
Ольга
Василівна
Формування управлінських компетенцій підприємства к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 64.251.01
Науково-дослідного Центру індустріальних проблем розвитку НАН України, м. Харків, 14.06.2013
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
15 Задорожний
Володимир
Петрович
Розвиток системии фінансового забеспечення державної соціально-економічної політики д.н.
з держ.
управл.
25.00.02 – Механізми державного управління Д 11.107.01
Донецького державного університету управління, м. Донецьк, 17.06.2013
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
16 Ламбріно
Маріна
Георгіївна
Проблеми управління процесами життєдіяльності та шляхи їх вирішення к.е.н. 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Д 11.128.02
Донецького державного університету управління, м. Донецьк, 20.06.2013
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
17 Ярошенко
Олексій
Федорович
Управління економічною безпекою підприємства к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 64.055.01
Харківського національного економічного університету, м. Харків, 20.06.2013
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
18 Бохенко
Олена
Славівна
Управління організаційним розвитком підприємств машинобудування к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 70.052.01
Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, 27.06.2013
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
19 Такулов
Заур
Миколайович
Протидія системи економічної безпеки підприємства опортуністичній поведінці суб'єктів зовнішнього середовища к.е.н. 21.04.02 – Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності Д 29.051.12
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, 10.07.2013
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
20 Савіна
Наталія
Борисівна
Управління інвестуванням у логістичні системи д.е.н. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством Д 11.052.07
Донецького національного технічного університету, м. Донецьк, 19.12.2013
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
             


3. Рецензии


п/п
Автор
(авторы)
Название
публикации
Название издания,
издательство
Тип
публи-
кации
Рецензент
1 Калінеску Т.В.,
Пономарьова І.В.,
Наталенко М.О.
Інноваційна стратегія розвитку підприємств на основі збалансованої системи показників : [монографія] Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. — 288 с. — ISBN 978-966-590-993-4. (16,7 у.д.а.) монография Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
2 Калінеску Т.В.,
Шаповалова Т.В.,
Ліхоносова Г.С.
Інвестиційна політика в соціальних закладах : підручник Гриф МОН України Лист № 1/11-19465 від 18.12.2012. — Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. — 456 с. — ISBN 978-966-590-995-8. (26,5 у.д.а.) учебник Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
3 Козаченко Г.В.,
Погорелов Ю.С.,
Надьон Г.О.,
Алєйніков А.А.,
Христенко Л.М.,
Бондоренко С.С.,
Лихолобов Е.А.,
Бєлоусова К.І.
Технології управління сучасним промисловим підприємством Луганськ : "Промдрук", 2013. — 390 с. — ISBN 978-966-8606-79-3. (22,79 у.д.а.) монография Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
           


обновлено 09.08.2015Яндекс.Метрика