КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА
Института экономики и управления
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"

Адрес:
295015, Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 21/4,
каб. 304

Телефон:
+7 (978) 026-02-42

E-mail:
mail@kafmen.ru


ОТЗЫВЫ И РЕЦЕНЗИИ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ МЕНЕДЖМЕНТА ЗА 2011 ГОД1. Отзывы официальных оппонентов


п/п
Автор
диссертации
Тема Соис-
катель
ученой
степени
Специальность Специализирован-
ный ученый совет,
дата защиты
Официальный
оппонент
1 Клецова
Катерина
Володимирівна
Використання концепції компетенцій у забезпеченні конкурентоспроможності персоналу підприємства к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 29.051.01
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, 20.01.2011
Цветкова И.И.,
к.э.н., доцент
2 Пересунько
Віталій
Іванович
Розвиток технологій управління персоналом промислового підприємства на демократичних засадах к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 29.051.01
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, 21.01.2011
Цветкова И.И.,
к.э.н., доцент
3 Савоста
Оксана
Петрівна
Державне регулювання розвитку курортів в Україні к.н.
з держ.
управл.
25.00.02 – Механізми державного управління Д 64.858.01
Харківського інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків, 18.03.2011
Чугунова Т.Н.,
к.г.н., доцент
4 Королевська
Наталія
Юріївна
Забезпечення трансформаційних процесів на підприємстві к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 29.051.01
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, 30.03.2011
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
5 Клюс
Юлія
Ігорівна
Вплив інноваційної привабливості підприємства на економічну стійкість його діяльності к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 29.051.01
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, 26.10.2011
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
6 Воронков
Денис
Костянтинович
Методологічні засади управління стратегічними змінами в діяльності підприємства д.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 29.051.01
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, 27.10.2011
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
7 Бондаренко
Сергій
Сергійович
Використання концепції постійного вдосконалення в управлінні промисловим підприємством к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 29.051.01
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, 23.12.2011
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
             


2. Отзывы на авторефераты диссертаций


п/п
Автор
диссертации
Тема Соис-
катель
ученой
степени
Специальность Специализирован-
ный ученый совет,
дата защиты
Рецензент
1 Абаєва
Олена
Миколаївна
Безконфліктне управління економічними взаємодіями на промисловому підприємстві к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 17.127.01
Класичного приватного університету, м. Запоріжжя, 17.01.2011
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
2 Надьон
Ганна
Олександрівна
Методологічне забезпечення діагностики та подолання кризи в діяльності підприємства д.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 11.151.01
Інституту економіки промисловості НАН України, м. Донецьк, 28.01.2011
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
3 Іващенко
Алла
Іванівна
Стратегічне управління соціально-економічним розвитком України к.е.н. 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством Д 11.128.01
Донецького державного університету управління м. Донецьк, 07.04.2011
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
4 Бражнікова
Лариса
Миколаївна
Стратегічне управління фінансовою діяльністю підприємств ЖКГ д.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 12.052.02
ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", м. Маріуполь, 28.04.2011
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
5 Шутяк
Юлія
Василівна
Діагностика економічної безпеки підприємства к.е.н. 8.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) К 70.052.01
Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, 30.05.2011
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
6 Вовк
Світлана
Михайлівна
Розвиток продуктивних сил регіону в умовах екологізації економіки та захисту здоров'я населення к.е.н. 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Д 11.128.02
Донецького державного університету управління м. Донецьк, 11.06.2011
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
7 Трухіна
Ольга
Анатоліївна
Формування моделі управління регіональним розвитком в контексті євроінтеграції к.е.н. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка Д 11.128.02
Донецького державного університету управління м. Донецьк, 09.09.2011
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
8 Михайленко
Дар'я
Геннадіївна
Розвиток соціально-психологічних методів управління персоналом к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 64.251.01
Науково-дослідницького центру індустріальних проблем розвитку НАН України, м. Харків, 23.09.2011
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
9 Гречко
Олександр
Васильович
Механізми стратегічного управління конкурентоспроможністю авіакомпанії к.е.н. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Д 11.051.01
Донецького національного університету, м. Донецьк, 27.09.2011
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
10 Касьян
Олександр
Миколайович
Проблеми реформування і розвитку житлово-комунального господарства малих міст та шляхи їх вирішення к.е.н. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка Д 11.128.02
Донецького державного університету управління м. Донецьк, 14.10.2011
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
11 Бендасюк
Олег
Олександрович
Формування механізмів реалізації соціальної політики на засадах гарантування соціальної безпеки д.е.н. 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Д 11.128.02
Донецького державного університету управління м. Донецьк, 26.10.2011
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
12 Логвиненко
Олександр
Володимирович
Розвиток інвестиційного потенціалу регіону за рахунок грошових потоків підприємств к.е.н. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка Д 11.128.02
Донецького державного університету управління м. Донецьк, 26.10.2011
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
13 Олійникова
Неллі
Анатоліївна
Відтворення і розвиток економічного потенціалу регіону к.е.н. 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка Д 11.128.02
Донецького державного університету управління м. Донецьк, 23.11.2011
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
14 Чорна
Ольга
Юріївна
Забезпечення узгодженості управління економічною безпекою інтегрованих структур промисловості к.е.н. 21.04.02 – Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності К 29.051.01
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, 08.12.2011
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
15 Казарінова
Наталія
Леонідівна
Моделювання фінансово-орієнтованого менеджменту вищого навчального закладу д.е.н. 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці Д 11.051.01
Донецького національного університету, м. Донецьк, 27.12.2011
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
             


3. Рецензии


п/п
Автор
(авторы)
Название
публикации
Название издания,
издательство
Тип
публи-
кации
Рецензент
1 Погорелов Ю.С.,
Христенко Л.М.,
Алєйніков А.А.,
Макухін Г.А.;
за заг. ред.
Г.В. Козаченко
Управління витратами підприємства : навч. посіб. Гриф МОН України Лист № 1/ІІ-11692 від 21.12.2010. — Луганськ : Вид-во "Ноулідж", 2011. — 628 с. — ISBN 978-617-579-228-5. (36,5 у.д.а.) учебное
пособие
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
2 Штапаук С.С. Самоменеджмент керівника : навч. посіб. Луганськ : вид-во "Віртуальна реальність", 2011. — 140 с. — ISBN 978-966-492-183-8. (7,9 у.д.а.) учебное
пособие
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
3 Швець Л.П.,
Пилипяк О.В.,
Доберчак Н.І.
Проектний аналіз : навч. посіб. Л. : Новий Світ-2000, 2011. — 643 с. — ISBN 978-966-418-143-0 (??? у.д.а.) учебное
пособие
Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
4 Крамаренко В.И.,
Кузьмина О.М.,
Каменских Е.А.
Реклама и человеческий капитал в глобальной экономике: методология и управление : монография Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. — 234 с. — ISBN 978-966-491-209-6. (??? у.п.л.) монография Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
5 Ляшенко О.М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : монографія Луганськ : СНУ ім. В. Даля, ПП Резніков, 2011. — 400 с. — ISBN 978-966-590-874-6. (22,52 у.д.а) монография Ячменева В.М.,
д.э.н.,
профессор
           


обновлено 09.08.2015Яндекс.Метрика