КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА
Института экономики и управления
ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского"

Адрес:
295492, Республика Крым,
г. Симферополь,
пгт. Аграрное,
ул. Научная, 1А,
каб. 530

E-mail:
mencfu@yandex.ru


ПУБЛИКАЦИИ КАФЕДРЫ МЕНЕДЖМЕНТА ЗА 2008 ГОД1. Публикации сотрудников, аспирантов и соискателей


п/п
Автор
(авторы)
Название
публикации
Название издания,
издательство
Тип
публи-
кации
Колич.
усл. печ.
листов/
страниц
1 Ячменьова В.М. Забезпечення стійкості діяльності промислових підприємств Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2008. — 33 с. автореферат
диссертации
1,9 / 33
2 Височина М.В. Функціонально-орієнтований підхід до оцінювання ефективності управління діяльністю машинобудівного підприємства Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2008. — 20 с. автореферат
диссертации
0,9 / 20
3 Цветкова И.И. Маркетинг спроса и предложения на рынке туристско-рекреационных услуг Крымского региона : [монография] Симферополь : ДОЛЯ, 2008. — 176 с. — ISBN 978-966-366-148-3. монография 9,24 / 176
4 Тимченко З.В.,
Олиферов А.Н.
Альма - река, вошедшая в мировую историю : [монография] Симферополь : ДОЛЯ, 2008. — 160 с. — ISBN 978-966-366-200-8. монография  
5 Ячменева В.М.,
Сиволап А.В.
Управление ресурсами и затратами : [учебное пособие] Симферополь : ДОЛЯ, 2008. — 372 с. — ISBN 978-966-366-226-8. учебное
пособие
19,42 / 372
6 Высочина М.В. Операционный менеджмент : [учебное пособие] Симферополь : ДОЛЯ, 2008. — 336 с. — ISBN 978-966-366-257-2. учебное
пособие
17,64 / 336
7 Тимченко З.В. Краеведение  : [учебное пособие] Симферополь : ДОЛЯ, 2008. — 200 с. — ISBN 978-966-366-248-0. учебное
пособие
 
8 Тимченко З.В. Основы экскурсионной деятельности: теория и практика : [учебное пособие] Симферополь : ДОЛЯ, 2008. — 280 с. — ISBN 978-966-366-205-3. учебное
пособие
14,7 / 280
9 Ячменева В.М. Понятия адаптация и адаптивность предприятия: сходства и различия Науковий вісник ПУСКУ. Серія економічні науки. — Полтава : ПУСКУ, 2008. — № 1 (26). — С. 97–103. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
10 Ячменева В.М. Формирование системы показателей оценки адаптивности экономической системы Экономика и управление. — 2008. — № 1. — С. 60–67. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
11 Ячменьова В.М. Вибір інструментарію оцінювання економічної стійкості діяльності підприємства в умовах невизначеності Управління проектами та розвиток виробництва. Зб. наук праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Вип. 1 (25). — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2008. — С. 22–30. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
12 Ячменьова В.М. Вплив особливостей діяльності машинобудівних підприємств на оцінювання економічної стійкості Экономика и управление. — 2008. — № 2–3. — С. 83–90. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
13 Ячменева В.М. Требования к интегральной характеристике и процедуре оценки экономической устойчивости деятельности предприятия Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць. Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 19 (1). — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2008. — С. 182–186. — ISSN 2218-4813. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
14 Ячменьова В.М. Способи підтримки економічної стійкості діяльності промислових підприємств Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи : матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф. для викладачів, аспірантів та молодих вчених, 28–29 бер. 2008 р., м. Одеса. — Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2008. — С. 149–151. тезисы  
15 Ячменьова В.М. Дослідження факторів зовнішнього середовища, що впливають на економічну стійкість діяльності підприємства Материалы итоговой науч.-практ. конф. профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов факультета экономики и менеджмента по итогам деятельности ВУЗа в 2007–2008 уч. году, 24–25 апр. 2008 г., г. Симферополь. — Симферополь : НАПКС, 2008. — С. 79–80. тезисы  
16 Ячменьова В.М. Адаптація та адаптивність підприємства: процес та характеристика Методологія та практика менеджменту на порозі XXI століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 трав. 2008 р., м. Полтава. — Полтава : ПУСКУ, 2008. — С. 45–47. тезисы  
17 Ячменьова В.М. Вимоги до інтегральної характеристики економічної стійкості діяльності підприємства Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 29–31 трав. 2008 р., м. Львів. — Львів : НУ "Львівська політехніка", 2008. — С. 370–372. тезисы  
18 Ячменева В.М.,
Соловьева В.В.
Оценка конкурентоспособности курортных территорий Проблемы экономической устойчивости предприятий Украины : материалы X Всеукр. науч.-практ. конф., 28–29 нояб. 2008 г., г. Ялта. — Симферополь : СОНАТ, 2008. — С. 132–134. тезисы  
19 Чернецова Г.М. Проблемы реструктуризации предприятий Проблемы экономической устойчивости предприятий Украины : материалы VIII Всеукр. науч.-практ. конф. — Симферополь : ДОЛЯ, 2008. — С. 181–184. тезисы  
20 Цветкова І.І. Програмно-виконавчий етап програми з підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємства Экономика и управление. — 2008. — № 5. — С. 30–34. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
21 Цветкова И.И. Повышение эффективности учебного процесса в ВУЗе при помощи тренинговых программ Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 16. — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2008. — № 20. — С. 247–251. — ISSN 2218-4813. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
22 Цветкова І.І. Дослідження підходів щодо оцінки конкурентоспроможності персоналу підприємства Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. — 2008. — № 1 (26). — С. 134–138. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
23 Цветкова И.И. Внутрифирменный профессиональный стандарт - универсальная система критериев оценки качества персонала Резерви підвищення ефективності діяльності підприємств та організацій у ХХІ столітті : материали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 17–18 квіт. 2008 р. — Кіровоград : КНТУ, 2008. — С. 132–133. тезисы  
24 Цветкова И.И. Обеспечение конкурентоспособности предприятия на основе повышения образовательного уровня персонала Гуманизація соціального управління : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт. 2008 р. — Харьківський національний економічний університет : ХНЕУ. — С. 330—334. тезисы  
25 Цветкова І.І. Аналітичні інструменти, використані при дослідженні впливу чинників на конкурентоспроможність персоналу підприємства Проблемы научного роста молодых ученых : материалы Всекрымской науч.-практ. коф. — Симферополь : НАПКС, 2008. — С. 45–47. тезисы  
26 Цветкова И.И. Тренинг как способ повышения эффективности обучения студентов Проблемы экономической устойчивости предприятий Украины : материалы X Всеукр. науч.-практ. конф., 28–29 нояб. 2008 г., г. Ялта. — Симферополь : СОНАТ, 2008. — С. 149–150. тезисы  
27 Федоркина М.С. Організація оцінювання резервів нематеріальних ресурсів промислового підприємства Економіка Менеджмент Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 19 (II). — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2008. — С. 154–163. — ISSN 2218-4813. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
28 Федоркина М.С. Современные подходы к оценке резервов промышленных предприятий Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи : матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф. для викладачів, аспірантів та молодих вчених 28–29 бер. 2008 р. — Одеса : ОНУ ім. I. I. Мечникова, 2008. — С. 178–181. тезисы  
29 Федоркина М.С. Ресурсна концепція: якісний підхід Проблемы экономической устойчивости предприятий Украины : материалы X Всеукр. науч.-практ. конф., 28–29 нояб. 2008 г., г. Ялта. — Симферополь : СОНАТ, 2008. — С. 86–89. тезисы  
30 Сулыма А.И. Особенности эффективного управления угрозами экономической устойчивости предприятия Проблемы экономической устойчивости предприятий Украины: материалы VIII Всеукр. научн.-практ. конф., 30 нояб. – 1 дек. 2007 г. — Симферополь : ДОЛЯ, 2008. — С. 153–155. тезисы 0,10 / 4
31 Сулыма А.И. Сущность угроз хозяйственной деятельности предприятия Проблемы экономической устойчивости предприятий Украины : материалы X Всеукр. науч.-практ. конф., 28–29 нояб. 2008 г., г. Ялта. — Симферополь : СОНАТ, 2008. — С. 135–137. тезисы 0,12 / 4
32 Фененко А.С. Социально-ориентированный подход к оценке эффективности природопользования в регионе Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 2 (19). — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2008. — С. 16–23. — ISSN 2218-4813. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
33 Фененко А.С. Способы поддержки эффективности природопользования в курортном регионе Культура народов Причерноморья. — 2008. — № 129. — С. 103–107. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
34 Царенко Н.В. Обоснование инструментов оценки затрат на формирование корпоративной культуры Проблемы экономической устойчивости предприятий Украины : материалы X Всеукр. науч.-практ. конф., 28–29 нояб. 2008 г., г. Ялта. — Симферополь : СОНАТ, 2008. — С. 146–148. тезисы 0,1 / 3
35 Голосов О.О. Інформаційно-аналітичний та правовий аспекти державного регулювання факторів конкурентоспроможності на світовому ринку Культура народов Причерноморья. — 2008. — № 124. — С. 171–174. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
36 Голосов О.О. Інформаційно-економічний розвиток конкурентоспроможності зернових України на світовому товарному ринку Культура народов Причерноморья. — 2008. — № 141. — С. 116–118. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
37 Голосов О.О. Напрями державного регулювання зерновими на світому товарному ринку Культура народов Причерноморья. — 2008. — № 143. — С. 30–34. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
38 Голосов О.О. Інформаційна природа поняття конкурентоспроможності Культура народов Причерноморья. — 2008. — № 147. — С. 82–85. — ISSN 1562-0808. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
39 Святохо Н.В. Классификация затрат предприятия на природоохранную деятельность Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи : матеріали IV Міжнар. наук. практ. конф. для викладачів, аспірантів та молодих вчених, 27–28 бер. 2008 р. — Одесса : ОНУ ім. Мечникова, 2008. — С. 218–222. тезисы  
40 Святохо Н.В. Природоохранная деятельность предприятия Проблемы экономической устойчивости предприятий Украины : материалы X Всеукр. науч.-практ. конф., 28–29 нояб. 2008 г., г. Ялта. — Симферополь : СОНАТ, 2008. — С. 124–127. тезисы  
41 Ваховська М.Ю. Логістичні потоки: визначення, особливості, параметри Вісник Національного університету "Львівська політехніка". — Серія "Логістика". — Львів : В-во НУ "Львівська політехніка", 2008. — № 623. — С. 22–28. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
42 Ваховская М.Ю. Функции логистического центра Проблемы экономической устойчивости предприятий Украины : материалы VIII Всеукр. науч.-практ. конф., 30 нояб. – 01 дек. 2007 г., г. Ялта. — Симферополь : Изд-во "ДОЛЯ", 2008. — С. 19–22. тезисы  
43 Ваховська М.Ю. Аспекти оцінки матеріальних потоків регіону на прикладі АРК Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей VII Міжнар. наук.-практ. конф., 6–8 лист. 2008 р., м. Львів. — Львів : В-во НУ "Львівська політехніка", 2008. — С. 45–47. тезисы  
44 Ваховская М.Ю. Перспективы развития логистической инфраструктуры в Автономной Республике Крым Проблемы экономической устойчивости предприятий Украины : материалы X Всеукр. науч.-практ. конф., 28–29 нояб. 2008 г., г. Ялта. — Симферополь : СОНАТ, 2008. — С. 21–23. тезисы  
45 Ванеева И.В.,
Сиволап А.В.
Методы оценки инвестиционных проектов Экономика и управление. — 2008. — № 5. — С. 7–13. статья
(сб. ВАК
Украины)
 
46 Ванеева И.В. Тактика и методы разрешения конфликтов и подходы к оценке их значимости Проблемы экономической устойчивости предприятий Украины : материалы VIII Всеукр. научн.-практ. конф., 30 нояб. – 1 дек. 2007 г. — Симферополь : ДОЛЯ, 2008. — С. 14–18. тезисы  
47 Чугунова Т.Н. Формирование учебного плана дисциплины "Природоохранный менеджмент" Проблемы экономической устойчивости предприятий Украины : материалы VIII Всеукр. науч.-практ. конф., 30 нояб. – 1 дек. 2007 г. — Симферополь : ДОЛЯ, 2008. — С. 186–191. тезисы  
48 Чугунова Т.Н. Природоохранная деятельность – необходимое условие развития курортно-рекреационных территорий Вестник физиотерапии и курортологии. Ежеквартальный научно-медицинский журнал. — ЕИРИЦ, 2008. — С. 117–118. тезисы  
49 Сиволап А.В. Совершенствование методов сбора и утилизации ТБО в условиях мегаполиса Проблемы экономической устойчивости предприятий Украины : материалы X Всеукр. науч.-практ. конф., 28–29 нояб. 2008 г., г. Ялта. — Симферополь : СОНАТ, 2008. — С. 127–128. тезисы  
50 Маврина Н.С. Подходы к определению качества экскурсионного обслуживания туристов Проблемы экономической устойчивости предприятий Украины : материалы VIII Всеукр. научн.-практ. конф., 30 нояб. – 1 дек. 2007 г. — Симферополь : ДОЛЯ, 2007. — С. 61. тезисы  
51 Маврина Н.С. Определение объектов оценки качества экскурсионной услуги Проблемы экономической устойчивости предприятий Украины : материалы X Всеукр. науч.-практ. конф., 28–29 нояб. 2008 г., г. Ялта. — Симферополь : СОНАТ, 2008. — С. 72–73. тезисы  
52 Пергат Л.И. Проблема применения резервного метода при определении таможенной стоимости импортируемых товаров в условиях стагнации экономики Украины Проблемы экономической устойчивости предприятий Украины : материалы X Всеукр. науч.-практ. конф., 28–29 нояб. 2008 г., г. Ялта. — Симферополь : СОНАТ, 2008. — С. 99—103. тезисы  
53 Абдураимова С.Р. Надежность как экономическая категория Проблемы экономической устойчивости предприятий Украины : материалы X Всеукр. науч.-практ. конф., 28–29 нояб. 2008 г., г. Ялта. — Симферополь : СОНАТ, 2008. — С. 3–5. тезисы  
           


2. Публикации студентов


п/п
Автор
(авторы)
Название
публикации
Название издания,
издательство
Тип
публи-
кации
Колич.
усл. печ.
листов/
страниц
1 Барыкина Е.Б.,
группа МГБ-531-д
(Ячменева В.М.)
Оценка качества услуги гостиничного бизнеса Проблемы экономической устойчивости предприятий Украины : материалы X Всеукр. науч.-практ. конф., 28–29 нояб. 2008 г., г. Ялта. — Симферополь : СОНАТ, 2008. — С. 14–16. тезисы  
2 Соловьева В.В.,
группа МГБ-531-д
(Ячменева В.М.)
Оценка конкурентоспособности курортных территорий Проблемы экономической устойчивости предприятий Украины : материалы X Всеукр. науч.-практ. конф., 28–29 нояб. 2008 г., г. Ялта. — Симферополь : СОНАТ, 2008. — С. 132–134. тезисы  
3 Гамазова М.И.,
группа МГБ-531-д
(Чугунова Т.Н.)
Оценка природоохранных затрат промышленных предприятий Проблемы экономической устойчивости предприятий Украины : материалы X Всеукр. науч.-практ. конф., 28–29 нояб. 2008 г., г. Ялта. — Симферополь : СОНАТ, 2008. — С. 31–34. тезисы  
4 Османова З.О.
(Крамаренко В.И.)
Адаптация управления экономикой курортно-рекреационного региона в условиях интеграции Проблемы устойчивой деятельности предприятий Украины : материалы X Всеукр. научн.-практ. конф., 28–29 нояб. 2008 года, г. Ялта. — Симферополь : СОНАТ, 2008. — С. 95–98. тезисы  
           


обновлено 30.09.2015
Яндекс.Метрика